วิสัยทัศน์ พันธกิจ

๑. วิสัยทัศน์  (Vision)

        ภายในปี  ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านน้ำพาน เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

๒.   พันธกิจ  (Mission)

                   ๑)  จัดการศึกษาในเขตบริการของโรงเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

                   ๒)  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

                   ๓)  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

                   ๔)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการประกันคุณภาพการศึกษา

                   ๕)  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

                   ๖)  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                   ๗)  พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ผู้เรียน อย่างมีคุณภาพ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

                   ๘) เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา พัฒนาระบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Comments